Algemene Voorwaarden

 

Bepalingen

  • Hierna vernoemd “klant”:  Natuurlijke of rechtspersoon, al dan niet met of zonder zonder rechtspersoonlijkheid, alsmede de vertegenwoordiger en/of gemachtigde, die online een met overeenkomst heeft afgesloten met WP Site Care.
  • Hierna vernoemd “Overeenkomst”:  Alle in relatie tot de hierboven genoemde klant die een overeenkomst af sluit met WP Site Care waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn.
  • Hierna vernoemd “Pakket en/of Gebruik”: Het door de klant in gebruik genomen en zelf gekozen pakket voor hosting en de daaraan gekoppelde domeinnaam.
  • Deze algemene voorwaarden zijn integraal van toepassing op alle diensten, zoals domeinnamen, hosting en alle door WordPress Site Care aangeboden diensten via https://wpsitecare.eu.
  • Door door deze voorwaarden te lezen of de bestelling(en) waaraan ze zijn gehecht te ondertekenen, gaat u een wettelijke overeenkomst aan met WP Site Care om u online diensten te verlenen.
  • De overeenkomst tussen WP Site Care en de klant, bestaat uit deze Algemene Voorwaarden, de order waaraan ze zijn verbonden of waarnaar is verwezen, het Privacybeleid waarnaar hierin wordt verwezen, en alle andere voorwaarden, meldingen, schema’s, of data waarnaar wordt verwezen door een van de voorgaande overeenkomst(en).
  • De overeenkomst zet de exclusieve voorwaarden en bepalingen tussen de partijen uiteen en vervangt alle eerdere voorstellen, overeenkomsten, onderhandelingen en andere schriftelijke of mondelinge communicatie tussen de partijen met betrekking tot de diensten en services die hieronder worden geleverd.
  • Als er een conflict is tussen de voorwaarden van de overeenkomst, zijn de voorwaarden van toepassing volgens de volgende rangorde:
  1. De bestelling.
  2. Deze Algemene voorwaarden.
  3. Alle voorwaarden die door een van de bovenstaande verwijzingen zijn opgenomen.
  • De inhoudelijke eigen voorwaarden (van u als klant) van uw order, orderbevestiging, ontvangstbevestiging, registratieportaal of enig ander transactiedocument, formulier of kennisgeving door u verstrekt, zijn nietig en hebben geen effect, zelfs wanneer uw gebruikelijke zakelijke praktijken een vertoning van instemming met dergelijke voorwaarden door ons, zoals door handtekening of verwijzing in een factuur bevestigen.
  • We kunnen deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd naar eigen goeddunken bijwerken; de huidige versie is te vinden op deze pagina https://wpsitecare.eu/algemene-voorwaarden/.
  • In het geval van een materiële wijziging, zullen wij u hiervan schriftelijk op de hoogte brengen.
  • Als u onze services na dergelijke updates blijft gebruiken, betekent dit dat u ermee instemt.
  • Als u niet akkoord gaat met de nieuwe voorwaarden van een wijziging, kunt u de overeenkomst beëindigen in overeenstemming met de sectie beëindiging hieronder.

Wettelijk herroepingsrecht

  • Enkel als de klant een gewone consument is, beschikt deze over een termijn van 14 kalender dagen om de overeenkomst zonder opgave van enige redenen te herroepen.
  • Deze termijn van 14 dagen begint te lopen vanaf de dag dat de overeenkomst werd afgesloten of.
  • Indien de consument gebruik wenst te maken van dit wettelijk herroepingsrecht, zal hij/zij WordPress site Care hiervan schriftelijk op de hoogte brengen binnen de hierboven wettelijk vermelde termijn. WordPress Site Care zal in dat geval de door de consument betaalde diensten terugbetalen met uitzondering van de domeinnaam registratie, deze kan niet worden terugbetaald en blijft dus eigendom van de consument.

Diensten

  • We zullen onze diensten leveren in overeenstemming met de Algemene Voorwaarden van de overeenkomst en volgens het Belgische recht.
  • U erkent dat we derden kunnen inschakelen om onderdelen van deze diensten te leveren of mogelijk te maken, op voorwaarde dat we verantwoordelijk zijn jegens u voor de uitvoering van dergelijke derden op uw dienst alsof we de diensten zelf hebben uitgevoerd.
  • U zult de diensten uitsluitend gebruiken voor het beoogde doel in overeenstemming met de overeenkomst en ons alle informatie, assistentie en materialen verstrekken die redelijkerwijs nodig zijn voor onze voortdurende levering van onze diensten.
  • We zullen u ondersteuning bieden via de standaardmiddelen die we beschikbaar stellen aan onze klanten (bijvoorbeeld kennisbank, forums, chat, ticket).
  • Geautoriseerde gebruikers die extra ondersteuning zoeken, moeten een basiskennis hebben van de systemen en technologie die verband houden met onze diensten.
   De reikwijdte van de diensten die onder de overeenkomst worden geleverd, kan worden gewijzigd met alle redelijke middelen waaruit blijkt dat de Partijen instemmen met (doorklik)voorwaarden, e-mail, ondersteuningsticket of uw selecties in het gebruikers portaal.
  • Alle bijbehorende kosten zullen duidelijk en opvallend aan u worden verstrekt voordat u instemt met een dergelijke wijziging zodat u hiervan perfect op de hoogte bent
  • Van tijd tot tijd kunnen we vervangingen bieden voor bepaalde componenten van de diensten of deze helemaal niet meer ondersteunen.
  • Een dergelijke vervanging of het einde van de levensduur vormt geen schending van de lopende overeenkomst.

Geautoriseerde gebruikers

  • U kunt in het gebruikers portaal een aantal geautoriseerde gebruikers aanwijzen om ondersteuning te krijgen en wijzigingen aan te brengen in uw account, dit enkel op aanvraag .
  • U bent verantwoordelijk voor het beheren en up-to-date houden van uw geautoriseerde gebruikers.
  • U machtigt ons om alle toepasselijke ondersteunings- en accountinformatie aan uw geautoriseerde gebruikers te verstrekken en om op hun aanwijzing wijzigingen aan te brengen in de diensten.
  • U kunt alleen geautoriseerde gebruikers toevoegen, wijzigen of verwijderen via de gebruikers portaal.
  • We zullen dit niet namens u doen en we zullen alleen ondersteuning, assistentie en informatie bieden aan uw geautoriseerde gebruikers die hun identiteit kunnen verifiëren via het gebruikers portaal en mits uw goedkeuring.
  • Niettegenstaande het voorgaande, als u voor de diensten betaalt met een creditcard of betaalpas, kunnen we die kaart als betaalmethode verwijderen op verzoek van een persoon die redelijkerwijs bevredigend bewijs kan leveren dat hij of zij de genoemde persoon is op dergelijke creditcard of bankpas.
  • U zult van uw geautoriseerde gebruikers eisen dat ze zich houden aan de voorwaarden van deze overeenkomst, en u erkent en gaat ermee akkoord dat u volledig verantwoordelijk bent voor de acties en nalatigheden van uw geautoriseerde gebruikers en voor alle kosten, overschrijdingen of andere aansprakelijkheden die door uw account worden veroorzaakt, behalve om voor zover een dergelijk gebruik of dergelijke aansprakelijkheid het gevolg is van onze schending van de overeenkomst.
  • Een geautoriseerde gebruiker kan, binnen de reikwijdte van de toestemmingen die aan een dergelijke gebruiker in het gebruikers portaal zijn verleend, wijzigingen aanbrengen in de diensten, en u stemt ermee in een (indien van toepassing) de kosten verbonden aan dergelijke wijzigingen te betalen.
  • U dient ons onmiddellijk op de hoogte te stellen in het geval dat u zich bewust wordt van enige schending van de voorwaarden van deze overeenkomst of enig ongeoorloofd gebruik van de accounts van u of uw geautoriseerde gebruikers.

Facturering – vergoeding(en)

  • U stemt ermee in de vergoedingen te betalen vanaf de ingangsdatum en volgens de betalingsvoorwaarden die in de bestelling zijn uiteengezet. Indien er geen betalingsvoorwaarden zijn vermeld, zijn de vergoedingen vooraf volledig verschuldigd, behalve voor gebruiks- of overschrijdingsvergoedingen die maandelijks achteraf worden gefactureerd.
  • Als de bestelling een limiet stelt aan uw gebruik van onze diensten (bv: zoals het aantal bezoekers) en die limiet wordt overschreden, bent u verantwoordelijk voor de toepasselijke overschrijdingen.
  • U stemt ermee in om alle toepasselijke kosten te betalen die we moeten innen.
  • Als u ervoor kiest om een ​​betaling via bankoverschrijving of overschrijving te doen, bent u verantwoordelijk voor eventuele overschrijvingskosten.
  • Eventuele van toepassing zijnde overschrijdingen, belastingen of transferkosten zullen aan de algemene kosten worden toegevoegd.
  • De kosten die van toepassing zijn op een verlengingstermijn zijn tegen onze dan geldende tarieven, op voorwaarde dat we u op de hoogte hebben gebracht van een eventuele verhoging vóór de datum waarop u zich kunt afmelden voor de verlenging.
  • Vergoedingen zijn betaalbaar in de valuta gespecificeerd in de bestelling (EURO) en kunnen niet worden gerestitueerd, behalve zoals uitdrukkelijk hierin vermeld.
  • U gaat akkoord met de uitgifte en aanvaarding van facturen in elektronisch formaat.
  • Wij factureren u onmiddellijk na uitvoering van de bestelling en op elke verlengingsdatum daarna.
  • Facturen worden verzonden naar de contactpersoon voor facturering die u aanwijst in de bestelling of het Gebruikers portaal.
  • Als u ervoor kiest om met een creditcard of betaalpas te betalen, zullen we de verstrekte creditcard of betaalpas onmiddellijk na activering van de account en op elke verlengingsdatum daarna, tot een week voor de vervaldatum, belasten.
  • Als u ervoor kiest om op een andere manier te betalen, zijn de betalingen binnen 30 dagen na ontvangst van de betreffende factuur verschuldigd.
  • Het is uw verantwoordelijkheid om nauwkeurige en actuele factuurgegevens bij te houden en ervoor te zorgen dat de verplichte vergoedingen op de vervaldatum worden betaald.
  • Als u de factureringsgegevens niet nauwkeurig en up-to-date houdt, kan uw account worden opgeschort totdat dergelijke gegevens zijn verstrekt.
  • Als u achterstallige vergoedingen hebt, kunnen we: een vergoeding voor te late betaling in rekening brengen op het onbetaalde saldo tegen 5% per maand of het maximale wettelijke tarief toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, of de levering van de diensten opschorten, of de overeenkomst beëindigen in overeenstemming met artikel 5(b) hieronder.
  • U bent verantwoordelijk voor alle kosten die verband houden met onze incasso-inspanningen met betrekking tot onbetaalde vergoedingen.

Termijn – Beëindiging

  • Om onbedoelde onderbrekingen van uw diensten te voorkomen, wordt deze overeenkomst automatisch verlengd, maar u kunt de overeenkomst nog steeds op elk moment beëindigen in overeenstemming met Artikel 5(b).
  • De overeenkomst wordt verlengd voor de opeenvolgende termijn die elk gelijk zijn aan de onmiddellijk voorafgaande termijn, tenzij een partij uiterlijk 30 dagen voor het verstrijken van de dan geldende termijn de andere partij op de hoogte stelt van haar voornemen om niet te verlengen.
  • U kunt uw account en deze overeenkomst op elk moment beëindigen via het portaal indien, als wij de overeenkomst wezenlijk schenden en een dergelijke schending niet herstellen binnen de 10 dagen na uw kennisgeving aan ons; gemakshalve, als u ons hiervan ten minste 30 dagen op de hoogte stelt; of voor enige andere reden die hierin wordt vermeld.
  • Bij beëindiging zullen we u een evenredige terugbetaling geven van alle ongebruikte vergoedingen die jaarlijks vooruit zijn betaald voor diensten na de datum van beëindiging (gecorrigeerd voor eventuele kortingen die ongeldig worden gemaakt als gevolg van een dergelijke beëindiging en alle andere bedragen die u verschuldigd bent).
  • Wij kunnen de overeenkomst vóór het einde van de termijn beëindigen: als u de overeenkomst wezenlijk schendt en een dergelijke schending niet herstelt binnen 10 dagen na onze kennisgeving aan u; als we redelijkerwijs van mening zijn dat uw gebruik van de diensten ons netwerk of onze systemen in gevaar brengt of negatief beïnvloedt, de wet schendt of ons vermogen om services aan onze andere klanten te leveren verstoort; als u een van onze medewerkers lastigvalt of bedreigt; voor het gemak als we u hiervan ten minste 30 dagen van tevoren op de hoogte stellen; of voor enige andere reden die hierin wordt vermeld.
  • Als we voor het gemak opzeggen, zullen we u een evenredige terugbetaling geven van alle ongebruikte vergoedingen die jaarlijks vooruit zijn betaald voor diensten na de datum van beëindiging en aangepast voor bedragen die u mogelijk verschuldigd bent.
  • Zodra uw account is beëindigd, kunt u geen ondersteuning meer ontvangen of toegang krijgen tot uw portaal, en kunnen we u niet helpen met eventuele site-migratie taken.
  • Het is uw verantwoordelijkheid om te allen tijde offline back-ups van uw site te maken.

Eigendomsrechten

  • Klant inhoud is en blijft uw exclusieve eigendom, en we claimen geen enkel recht op de klant inhoud, behalve voor zover hierin uitdrukkelijk wordt verleend.
  • Voor de duur van de overeenkomst verleent u ons, onze gelieerde ondernemingen, leveranciers van diensten van derden en onderaannemers hierbij een niet-exclusieve, volledig betaalde, royaltyvrije, overdraagbare, wereldwijde licentie voor gebruik, wijzigen, pub het uitvoeren, publiekelijk weergeven, reproduceren, voorbereiden van afgeleide werken van, en distribueren van de klant inhoud (geheel of gedeeltelijk) uitsluitend en strikt voor zover vereist om de diensten aan u te leveren onder de voorwaarden van de overeenkomst.
  • Wij en onze licentiegevers zijn eigenaar van en blijven eigenaar van alle rechten, titels en belangen in en op de Services en de systemen en netwerken die worden gebruikt om dergelijke Services te leveren, inclusief alle door het systeem gegenereerde gegevens (bijv. prestatiegegevens), wijzigingen, verbeteringen, upgrades , afgeleide werken en alle intellectuele eigendomsrechten in en op het voorgaande.
  • Met uitzondering van de uitdrukkelijke rechten die hierin worden verleend, verlenen we geen andere licenties, expliciet of impliciet, op onze intellectuele eigendom, inclusief software, diensten of producten.
  • We kunnen vragen aan u of uw geautoriseerde gebruikers om feedback geven over de diensten.
  • Als u of uw geautoriseerde gebruikers feedback geven, stemt u ermee in dat dergelijke feedback vrijelijk wordt verstrekt.
  • Behalve in de beperkte mate dat dergelijke feedback uw vertrouwelijke informatie bevat, staat het ons vrij om dergelijke feedback voor elk doel te gebruiken en openbaar te maken zonder verantwoording aan u of een andere persoon af te leggen, wij bezitten alle rechten, titels en belangen in en op dergelijke feedback samen met eventuele wijzigingen, aanpassingen of upgrades die we aanbrengen in onze huidige producten of diensten en alle nieuwe producten of diensten die we ontwikkelen met behulp van de feedback die u of uw geautoriseerde gebruikers geven.

Vertrouwelijkheid

  • Elke partij stemt ermee in het vertrouwelijke karakter van vertrouwelijke informatie van de andere partij te bewaren door deze vertrouwelijke Informatie in vertrouwen te bewaren en te gebruiken, uitsluitend voor het gebruik zoals toegestaan ​​en in verband met de overeenkomst, en door dezelfde mate van bescherming te gebruiken die zij gebruikt om zijn eigen soortgelijke vertrouwelijke informatie te beschermen, die in geen geval minder dan redelijke zorg zal zijn.
  • Niettegenstaande het voorgaande mag elke partij de vertrouwelijke informatie van de andere partij openbaar maken voor zover een dergelijke openbaarmaking vereist is door de wet, een juridische procedure of een gerechtelijk bevel, met inbegrip van elke vereiste op grond van de toepasselijke regelgeving inzake gegevensprivacy dat een melding van een gegevensinbreuk moet worden gedaan instantie of regelgevende instantie.
  • Informatie die om deze redenen wordt bekendgemaakt, houdt niet op vertrouwelijke informatie te zijn.
  • Voor zover praktisch mogelijk, zal een partij onmiddellijk de andere partij op de hoogte stellen van een dergelijke vereiste openbaarmaking en samenwerken met alle redelijke inspanningen van de openbaar makende partij om de vertrouwelijke informatie tot een minimum te beperken of uit te sluiten van dergelijke openbaarmaking.
  • Bij beëindiging of afloop van de overeenkomst om welke reden dan ook, wordt elke hierin verleende licentie voor het gebruik van de vertrouwelijke informatie onmiddellijk beëindigd en zal elke partij ofwel alle vertrouwelijke informatie in haar bezit die toebehoort aan de andere partij teruggeven of definitief vernietigen, of zij zal doorgaan met de vertrouwelijke informatie te beschermen in overeenstemming met de overeenkomst zolang deze wordt bewaard als onderdeel van de gebruikelijke zakelijke praktijken van die partij.
  • Niettegenstaande enige andere hierin afwijkende voorwaarden, heeft elke partij het recht om een ​​gerechtelijk bevel te vragen bij een bevoegde rechtbank om een ​​schending of dreigende schending van deze sectie te voorkomen.

Veiligheid – Data Privacy

  • We zullen commercieel redelijke technische en operationele maatregelen nemen die zijn ontworpen om onze interne netwerken te beschermen tegen kwaadwillende activiteiten en om de veiligheid en integriteit daarvan te waarborgen.
  • U erkent dat wij niet verantwoordelijk zijn voor enig verlies of schade die u lijdt als gevolg van een beveiligingsincident.
  • U bent verantwoordelijk om te bepalen of de diensten voldoen aan de toepasselijke wettelijke normen en anderszins voldoen aan uw eigen beveiligingsvereisten.
  • U stemt ermee in uw gebruik van de diensten zo te configureren dat de veiligheid van de diensten en ons netwerk behouden blijft (bijvoorbeeld door alleen software te uploaden waarvan is aangetoond dat deze veilig is, patches te installeren en geen wachtwoorden te delen).
  • Als we vaststellen dat ons netwerk op ongeoorloofde wijze is gebruikt en dat ongeoorloofde toegang gevolgen heeft tot uw diensten, stemmen we ermee in u zo snel als redelijkerwijs mogelijk is op de hoogte te stellen nadat we de ongeoorloofde toegang hebben onderzocht en aan onze wettelijke verplichtingen hebben voldaan.
  • Ook stemt u ermee in ons op de hoogte te stellen als u ongeoorloofde toegang tot de diensten identificeert.
  • We zullen ons houden aan het Privacybeleid. Waar van toepassing volgens de gegevens Privacywetten van de Europese Unie en haar lidstaten, zijn wij de gegevensbeheerder voor de persoonlijke gegevens van u en uw geautoriseerde gebruikers die aan ons worden verstrekt of beschikbaar worden gesteld via het portaal.
  • Voor alle andere persoonlijke gegevens die door u worden verzameld van uw werknemers, klanten of eindgebruikers of die anderszins worden opgeslagen, overgedragen of verwerkt door enig onderdeel van de diensten, zijn wij de gegevensverwerker.
  • Wanneer wij de gegevensverwerker zijn, zullen we dergelijke persoonlijke gegevens alleen gebruiken zoals door u opgedragen of wettelijk vereist, en niet voor enig ander doel. In alle gevallen komen de partijen overeen om te voldoen aan de voorwaarden en verplichtingen van de geldende Europese Privacy wetgeving gedurende de looptijd van de overeenkomst.
  • Geleverde diensten kunnen toegang tot software van derden omvatten, en de gegevens die door dergelijke software van derden worden verzameld, worden opgeslagen en verwerkt door de provider van de plug-in.
  • Door deze software te installeren en te gebruiken, stemt u in met de opslag en verwerking van dergelijke gegevens met het oog op het leveren van de Diensten hieronder en onderworpen aan het Privacybeleid dat te vinden is op https://wpsitecare.eu/privacy-policy/.

Garanties

  • Elke partij verklaart en garandeert dat zij de bevoegdheid, het gezag en het wettelijke recht heeft om de overeenkomst aan te gaan en de verplichtingen na te komen en de licenties te verlenen die hierin zijn uiteengezet, hij zal voldoen aan alle wet- en regelgeving die van toepassing is op zijn prestaties onder deze overeenkomst.

Vrijwaring

  • U stemt ermee in om WordPress site Care schadeloos te stellen, te verdedigen en te vrijwaren, zijn gelieerde ondernemingen, dochterondernemingen en leveranciers, en hun respectievelijke functionarissen, directeuren, agenten en werknemers van en tegen alle aansprakelijkheden, verplichtingen, verliezen, schade, boetes, rentebedragen en andere kosten (inclusief redelijke advocaatkosten) in verband met een ingediende claim of eis door een derde partij in verband met uw schending van deze algemene Voorwaarden en de Privacy Policy.
  • We behouden ons het recht voor om de verdediging van elke gevrijwaarde zaak onder deze sectie te controleren en elke voorgestelde schikking goed te keuren.
  • U betaalt ons de bedragen die op grond van deze sectie verschuldigd zijn op het moment dat ze worden gemaakt.

Beperkingen

  • Hoewel we regelmatig back-ups kunnen maken van uw site en klant inhoud, kunnen we niet garanderen dat er geen gegevens verloren gaan of beschadigd raken.
  • Corrupte of ongeldige back-ups kunnen onder andere worden veroorzaakt door inhoud die is beschadigd voordat er een back-up wordt gemaakt of die verandert gedurende de tijd dat een back-up wordt gemaakt.
  • We zullen u ondersteuning bieden en proberen eventuele bekende of ontdekte problemen op te lossen die van invloed kunnen zijn op uw back-ups, maar u erkent dat we niet aansprakelijk zijn met betrekking tot de integriteit van uw back-ups of het niet succesvol herstellen van uw inhoud naar een bruikbare staat.
  • U stemt ermee in om een ​​volledige en nauwkeurige kopie van al uw klant inhoud te bewaren op een locatie die onafhankelijk is van de diensten.

Algemene bepalingen

  • Opdracht: Geen van beide partijen mag de overeenkomst geheel of gedeeltelijk overdragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij, behalve in verband met een fusie, reorganisatie, verkoop van activa of soortgelijke transactie. In het laatste geval zal de toewijzende partij zo snel als redelijkerwijs mogelijk is en zonder onnodige vertraging aan de andere partij kennis geven.
  • Elke vermeende overdracht in strijd met deze sectie is nietig. De overeenkomst is bindend voor alle toegestane opvolgers en rechtverkrijgenden.
  • Overmacht: We worden niet geacht in gebreke te zijn met de overeenkomst, of een van de bepalingen ervan te hebben geschonden, als gevolg van een vertraging, tekortkoming in de uitvoering of onderbreking van de diensten die direct of indirect het gevolg zijn van omstandigheden buiten onze redelijke controle, daden van burgerlijke of militaire autoriteit, burgerlijke oorlog, stakingen, brand, wetten, voorschriften, overheidshandelingen, onbeschikbaarheid van het netwerk van derden en/of uitval van de telecommunicatiefaciliteiten.
  • Toepasselijk recht en locatie: De overeenkomst wordt beheerst door het Recht van de Belgische Staat. Behoudens Sectie 12(d), moeten alle geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank(en) in Antwerpen.
  • Er mag geen claim worden ingediend als een collectieve of een collectieve actie en u mag niet actief een claim indienen die voortvloeit uit de overeenkomst als lid van een collectieve of collectieve actie.
  • Arbitrage: Beide partijen komen overeen dat alle geschillen zullen worden opgelost in samenspraak en indien dit niet mogelijk is door bindende, individuele arbitrage volgens de geldende wettelijke regels.
  • Een oordeel over de uitspraak van de arbiter kan worden ingediend bij elke bevoegde rechtbank.
  • Ongeacht enige bepaling van toepasselijk recht, heeft de arbiter niet de bevoegdheid om schadevergoedingen, rechtsmiddelen of beloningen toe te kennen die in strijd zijn met deze overeenkomst. 

Mededelingen:

  • Tenzij hierin anders vereist, zijn kennisgevingen van kracht wanneer ze worden afgeleverd, zoals aangegeven op een ontvangstbewijs, of, in het geval van kennisgevingen die per post worden bezorgd, 5 werkdagen nadat ze per post naar het opgegeven adres zijn verzonden.
  • Kennisgevingen aan u worden gedaan op het adres dat is geregistreerd in het gebruikersportaal of via e-mail aan een geautoriseerde gebruiker.
  • Kennisgevingen aan ons moeten worden bezorgd aan: Mubox Digital – NC GCV, 2260 Westerlo België.

Publiciteit:

  • De partijen kunnen bekendmaken dat zij een zakelijke relatie zijn aangegaan en mogen de naam en het logo van de andere partij opnemen in lijsten van hun respectieve klanten of verkopers (al naargelang het geval), met inachtneming van de verstrekte gebruiksrichtlijnen met betrekking tot de handelsmerken en zolang geen van beide partijen de aard van de feitelijke relatie tussen hen verkeerd karakteriseert.
  • Voor elk ander gebruik van de naam, het logo of andere handelsmerken of dienstmerken van een partij is voorafgaande schriftelijke toestemming vereist.
  • In het bijzonder, en zonder de algemeenheid van het voorgaande te beperken, mag geen van beide partijen andere details van de overeenkomst bekendmaken of adverteren of de naam, het logo of de handelsmerken van de andere partij gebruiken in verband met een product of dienst die is gebaseerd op of vergelijkbaar is met een product of dienst die partij aanbiedt.
  • Geen van beide partijen mag zich voordoen als wederverkoper of partner van de ander, of een andere soortgelijke aanduiding, tenzij een dergelijke licentie of bevoegdheid is verleend op grond van een afzonderlijk uitgevoerde overeenkomst.

Scheidbaarheid:

  • Elke bepaling in de overeenkomst die in enig rechtsgebied als onwettig of niet-afdwingbaar wordt beschouwd, is, indien mogelijk, slechts van kracht tot de mate van dergelijke onwettigheid of niet-afdwingbaarheid, en maakt de overige bepalingen van de paragraaf of de overeenkomst niet ongeldig.
  • Voor zover mogelijk zal de onwettige of niet-afdwingbare bepaling worden aangepast om de bedoeling van de partijen weer te geven.

Overleving:

  • Elke bepaling van de overeenkomst die voorziet in uitvoering of naleving na beëindiging of afloop van de overeenkomst (inclusief, maar niet beperkt tot, vertrouwelijkheid, beperking van aansprakelijkheid en schadeloosstelling) overleeft beëindiging of afloop en blijft volledig van kracht.

Verklaringen:

  • Overeenkomst heeft de betekenis die wordt gegeven in sectie 1(a).
  • Geautoriseerde gebruiker betekent een gebruiker die u hebt gemachtigd om uw account te openen en te beheren via de gebruikers portaal.
  • Vertrouwelijke informatie betekent informatie die door de ene partij aan de andere is bekendgemaakt, direct of indirect, schriftelijk, mondeling of door inspectie van tastbare voorwerpen, die redelijkerwijs als vertrouwelijk moet worden beschouwd door de specifieke identificatie of aanduiding ervan, de omstandigheden van de openbaarmaking , of de aard van de informatie zelf. Vertrouwelijke informatie omvat geen informatie die op dat moment: algemeen bekend is of beschikbaar is voor het publiek zonder schending van de overeenkomst door de ontvangende partij; op ​​rechtmatige wijze wordt bekendgemaakt aan de ontvangende partij zonder beperking met betrekking tot verder gebruik of openbaarmaking; of onafhankelijk is ontwikkeld door de ontvangende partij zonder gebruik van of verwijzing naar de vertrouwelijke informatie van de bekendmakende partij, zoals blijkt uit documenten en ander competent bewijsmateriaal in het bezit van de ontvangende partij. Vertrouwelijke informatie is en blijft eigendom van de bekendmakende partij (of haar licentiegevers, indien van toepassing), en er worden geen andere rechten aan de vertrouwelijke informatie verleend dan de rechten die uitdrukkelijk in de overeenkomst worden verleend.
   Klant, u of uw betekent de entiteit die deze overeenkomst aangaat met WordPress site Care na de acties die zijn ondernomen door zijn gemachtigde vertegenwoordiger.
  • Klantinhoud betekent de tekstbestanden, afbeeldingen, foto’s, video’s, geluiden of andere materialen of werken van auteurschap die toebehoren aan u of uw eindgebruikers en die u binnen de diensten laat opslaan, met uitzondering van uw klantgegevens.
  • Klantgegevens betekent de informatie over u of uw geautoriseerde gebruikers die wij nodig hebben om de diensten aan u te leveren.
  • Ingangsdatum betekent de datum waarop uw account is geactiveerd.
  • Initiële Termijn betekent de in de bestelling vermelde termijn.
  • Bestelling betekent het bestelformulier of de online transactie die de diensten beschrijft en waarin deze dienst voorwaarden zijn opgenomen.
  • Partij betekent ofwel klant ofwel WordPress site Care.
  • Partijen betekent zowel klant als WordPress Site Care.
  • Privacybeleid betekent het beleid op https://wpsitecare.eu/privacy-policy/ zoals het van tijd tot tijd kan worden bijgewerkt.
  • Verlengingstermijn betekent elke opeenvolgende termijn na de initiële looptijd.
  • Diensten betekent de hosting, ondersteuning en andere gerelateerde diensten die wij u leveren zoals beschreven in de bestelling.
  • Termijn betekent het geheel van de initiële looptijd en alle verlengingsvoorwaarden.
  • Diensten van derden betekent bepaalde producten of diensten van derden die niet door ons worden verkocht of in licentie worden gegeven, maar die naar eigen goeddunken aan u beschikbaar worden gesteld om de diensten in te schakelen of te integreren met andere diensten (bijv. thema’s en plug-ins van derden beschikbaar via het WordPress-beheerportaal). We hebben geen controle over en wijzen alle aansprakelijkheid af voor diensten van derden, zelfs als we u beperkte ondersteuning of advies hebben gegeven met betrekking tot dergelijke services. Dergelijke ondersteuning en advies worden te goeder trouw geleverd, en zijn uitsluitend gegeven voor uw gemak.
  • Gebruikersportaal en Portaal: betekent de volledige website https://wpsitecare.eu zonder enig onderscheid, die wij online beschikbaar stellen aan onze klanten voor het beheer van hun account en de diensten.
  • WordPress site Care, wij of onze betekent Mubox Digital – NC GCV, 2260 Westerlo België.

Laatst bijgewerkt 03/07/2021