Privacy Policy

  • WordPress Site Care (hierna “wij”) met adres Mubox Digital – NC GCV, 2260 Westerlo België, is de eigenaar van de website https://wpsitecare.eu.
  • Dit is een publieke website waarop de diensten van wordPress Site Care gepubliceerd staan.
  • We dragen zorg voor de persoonsgegevens die je met ons deelt, deze Privacy Policy is een verduidelijking van hoe we je persoonlijke gegevens gebruiken om u een zo goed mogelijke gebruikerservaring te bieden en hoe wij voldoen aan de wettelijke vereisten.

Bescherming van uw privacy – Verantwoordelijke Verwerker

  • WordPress site Care is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens op de website https://wpsitecare.eu (hierna: website) en verbindt er zich toe het vertrouwelijk karakter van jouw persoonsgegevens te respecteren en te beschermen volgende de wettelijke vereisten.
  • De vertrouwelijke verwerking houdt in dat wij uw persoonsgegevens vertrouwelijk verwerken conform de gangbare wettelijke nationale en internationale bepalingen, waaronder de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer (B.S., 18 maart 1993), zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998 (B.S., 3 februari 1999) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming vanaf haar inwerkingtreding op 25 mei 2018.
  • Zo zullen er geen enkele persoonsgegevens zoals adres, e-mail, telefoon en faxnummer, demografische gegevens of identificatiegegevens verwerkt worden zonder dat je toestemming tot deze verwerking zou gegeven hebben en zonder dat je het doel van deze verwerking kent.

Registratie van persoonsgegevens

  • Je kan de website vrij bezoeken en daarbij alle beschikbare informatie raadplegen over WordPress site Care, alle diensten en hun prijzen zonder dat je om het even welke persoonsgegevens ter beschikking dient te stellen.
  • Telkens je persoonsgegevens verstrekt, zullen wij deze behandelen in overeenstemming met het hier beschreven beleid en de wettelijke verplichtingen inzake de verwerking van persoonsgegevens.

Vertrouwelijke verwerking van de gegevens

  • De persoonsgegevens die WordPress site Care verzamelt, worden opgeslagen in een beveiligde omgeving die niet toegankelijk is voor het publiek.
  • Het bestand kan alleen maar geraadpleegd worden door een beperkt aantal personen in dienst van WordPress site Care, deze informatie zal louter voor interne doeleinden, gelinkt aan de diensten, verwerkt worden.
  • WordPress Site Care geeft in de regel nooit persoonsgegevens door aan derden, behalve om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en in geval van uitdrukkelijk verzoek van de gerechtelijke autoriteiten of politiediensten.
  • WordPress site Care verkoopt uw persoonlijke gegevens NIET aan derden.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Wij verwerken persoonlijke gegevens enkel als deze noodzakelijk zijn om de door u bestelde diensten te kunnen leveren.

  • Indien u zich aanmeld voor onze nieuwsbrief.
  • Bij registratie of bestelling op onze website.
  • Om u te contacteren voor de uitvoering en/of in verband met uw diensten.
  • Indien wij via gerechtelijke weg hierom worden aangemaand.

Toelating voor verwerking

  • Indien WordPress site Care uw persoonsgegevens voor andere doeleinden wenst te verwerken of deze wenst door te geven aan organisaties of bedrijven waarmee de organisatie samenwerkt, dan zal WordPress Site Care hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming vragen en kan je dit ook weigeren.

Duur van de verwerking

  • Deze gegevens worden door ons verwerkt voor de duur die noodzakelijk is in functie van de diensten en services aangeboden door WordPress site Care, maar dit enkel voor de duur van de overeenkomst.

Je rechten

Recht op toegang en inzage

  • Je hebt het recht om de gegevens die WordPress site Care over jou geregistreerd heeft, in te zien en eventueel onnauwkeurige of onvolledige gegevens te laten corrigeren.
  • Bovendien kan je op elk moment vragen dat jouw persoonsgegevens uit het bestand van WordPress site Care verwijderd worden.

Recht op uitschrijven, verbeteren, aanvullen en verwijderen van persoonsgegevens

  • Je bent vrij om je persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan de website, je krijgt wel nog steeds dienst gerelateerde berichten van ons, zoals een bevestiging van aankoop, verlenging of stopzetting, of belangrijke informatie over het gebruik van al onze producten en/of diensten.
  • Daarnaast heb je steeds het recht om ons te verzoeken je persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen, je erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn.

Recht van verzet

  • Je beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van je persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.
  • Daarnaast heb je steeds het recht om je te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoef je geen redenen op te geven.

Recht van vrije gegevensoverdracht

  • Je beschikt over het recht om je persoonsgegevens die door ons verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en leesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

Recht van intrekking van de toestemming

  • Voor zover de verwerking gebaseerd is op je voorafgaande toestemming, beschik je over het recht om die toestemming in te trekken.

Uitoefening van je rechten

  • Je kunt je rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren, hetzij per e-mail naar support@wpsitecare.eu, of per brief naar Mubox Digital – NC GCV, 2260 Westerlo België.

Recht om klacht in te dienen:

  • Indien je een klacht hebt trachten wij steeds om dit onderling te regelen, zo vragen we je om eerst rechtstreeks contact op te nemen met WordPress site Care via support@wpsitecare.eu.
  • Wij zullen alle mogelijke maatregelen treffen om aan je bezorgdheid i.v.m. de verwerking van persoonsgegevens tegemoet te komen.
  • Je beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie: Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: commission@privacycommission.be.
  • Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet, indien je schade zou lijden als gevolg van de verwerking van je  persoonsgegevens, kun je een vordering tot schadevergoeding instellen.

Beveiliging

  • Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet- toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.
  • In geen geval kunnen wij aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.
  • Je dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot je login en paswoord te voorkomen.
  • Je bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt op WordPress Site Care vanop je computer, IP-adres en van je identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

Toegang tot gegevens

  • Teneinde je persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen wij toegang tot je persoonsgegevens aan onze werknemers.
  • Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze Privacyverklaring.
  • We werken bovendien samen met zorgvuldig geselecteerde leveranciers die bepaalde taken voor ons uitvoeren (vb. voor externe IT services).
  • Als we persoonsgegevens met andere organisaties delen, verplichten we hen deze gegevens veilig te bewaren en verbieden we hen de gegevens te gebruiken voor hun eigen marketingdoeleinden.
  • We delen enkel de persoonsgegevens die onze leveranciers en partners nodig hebben om jou en/of ons hun diensten te kunnen aanbieden met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst die door jou en/of ons werd gevraagd.

Copyright

  • Van deze website mogen op geen enkele wijze teksten of afbeeldingen worden gereproduceerd zonder de uitdrukkelijke toestemming van WordPress Site Care.

Wijzigingen aan deze Verklaring

  • Deze verklaring vervangt alle vorige versies tot aan onderstaande datum.
  • We kunnen deze verklaring te allen tijde aanpassen dus gelieve regelmatig op deze website te kijken om te controleren of er updates zijn.
  • Als het om belangrijke wijzigingen gaat, zullen we een duidelijke mededeling op onze website plaatsen en, indien van toepassing, de wijzigingen ook elektronisch meedelen.

Laatst bijgewerkt: 03/07/2021